Voorwaarden

WAAROM HEBBEN WE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN?

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om, uitsluitend op basis van de relaties die ze aangaan op het internetnetwerk, de rechten en plichten van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die op de site worden aangeboden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online verkoop met uitsluiting van elk ander document, in het bijzonder de algemene verkoopvoorwaarden die voorkomen in de catalogus van Producten die per post door J&JOY worden verspreid.

De verkoop kan worden gesloten in een van de talen die op de Site worden aangeboden.

De Site stelt J&JOY in staat om de producten van het commerciële merk J&JOY (hierna de "Producten" genoemd) te koop aan te bieden aan internetgebruikers die op de Site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Voor de toepassing hiervan wordt overeengekomen dat de Gebruiker en J&JOY gezamenlijk zullen worden aangeduid als de "Partijen" en afzonderlijk worden aangeduid als "Partij", en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd vervolgens zal worden aangeduid als "Koper". . De rechten en plichten van de Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor de Koper.

De Gebruiker die op de Site wil kopen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. Een persoon die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan echter een Gebruiker van de Site zijn, indien hij op geen enkele manier op de Site kan kopen en dus de status van Koper kan verwerven. Het raadplegen van de Site en de diensten die deze aanbiedt, valt dan onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht deze bepalingen na te leven. In elk geval moet de wettelijke vertegenwoordiger bij het doorgeven van persoonsgegevens het registratieformulier zelf samenstellen of de persoon die hij vertegenwoordigt uitdrukkelijk machtigen om dit formulier in te vullen, de bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 8 hieronder, wat uiteraard van toepassing is.

De bestelling wordt gehonoreerd onder voorbehoud van het recht van J&JOY om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet worden uitgevoerd in het geval van een fout in de prijsaanduiding, het niet betalen van eerdere aankopen of in het geval van retourzendingen of verlies van artikelen die door J&JOY als te frequent worden beschouwd.

Elke bestelling van een Product aangeboden op de Site impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder echter dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening door de Gebruiker. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon zoals vermeld in artikel 3.3. hieronder, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs is van de volledigheid van de bestelling en van de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de genoemde bestelling.

Ten slotte wordt bepaald dat de Gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden kan bewaren of afdrukken, op voorwaarde dat ze ze niet wijzigen.

VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DOEL

De Gebruiker wordt verzocht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als hij jonger is dan 18 jaar, moet hij duidelijk de machtiging hebben van een van zijn ouders of voogd om een bestelling te plaatsen en/of tot betaling over te gaan.

ARTIKEL 2. PRODUCTEN-PRIJZEN

2.1. PRODUCTEN

De Producten die door J&JOY te koop worden aangeboden, zijn die welke op de Site verschijnen op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een van de Producten zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Er is reeds bepaald dat J&JOY de niet-beschikbare Product(en) kan vervangen door gelijkaardige Product(en), van ten minste gelijkwaardige waarde. Indien hij het vervangen Product niet wenst te behouden, heeft de Koper de mogelijkheid om het vervangen Product terug te krijgen, volgens de voorwaarden beschreven in Artikelen 4 en 7.

De foto's en teksten ter illustratie van de Producten komen niet in het contractuele veld. Indien deze foto's en/of teksten onjuist zijn, kan J&JOY hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2. PRIJS

Prijzen zijn in euro's. Ze houden rekening met eventuele kortingen en met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De prijzen houden geen rekening met de verwerkingskosten van de bestelling vermeld in artikel 2.3. Ze worden bovendien gefactureerd - na de definitieve validatie van de bestelling. De factuur die bij aflevering van het pakket naar de Gebruiker wordt gestuurd, zal daarom de prijzen van de producten bevatten, evenals de kosten voor het verwerken van de bestelling.

De prijzen zijn gegarandeerd op de datum van bevestiging van de bestelling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, behoudens significante wijzigingen in kosten en in het bijzonder BTW, en behoudens fouten of weglatingen.

Alle promoties die in de vorm van kortingsbonnen worden toegekend, zijn slechts geldig voor één bestelling per huishouden en gedurende een bepaalde geldigheidsduur.

J&JOY behoudt zich het recht voor, wat de gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van bevestiging van de bestelling, niettemin onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de genoemde producten .

De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn onderhevig aan variaties om redenen van introductieprijzen, promoties of verkopen. J&JOY behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien de prijs en/of specificaties van een op de website vermeld product onjuist blijken te zijn door een technisch defect of een menselijke fout.

2.3. VERZENDEN

De verzendkosten worden aan de Klant gefactureerd volgens het gewicht en het volume van het pakket (verpakking en eventuele geschenken inbegrepen), de plaats van levering en de gekozen vervoerder of transportwijze.

Verzendkosten zijn gratis voor bepaalde landen en kunnen van tijd tot tijd gratis worden aangeboden als onderdeel van J&JOY's promotionele marketingactiviteiten of nadat een bepaald orderbedrag is overschreden. De klant wordt hiervan tijdens de bestelfase op de hoogte gebracht.

Verzendkosten kunnen worden bekeken op de Site in het gedeelte "Leveringen".

ARTIKEL 3. REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING

3.1. NAVIGATIE BINNEN DE SITE

De Gebruiker kan kennis nemen van de verschillende Producten die door J&JOY te koop worden aangeboden op zijn Site.

De Gebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Site, zonder gebonden te zijn aan een bestelling.

3.2. REGISTRATIE VAN EEN BESTELLING

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, zal hij de verschillende Producten kiezen waarin hij interesse heeft, en deze interesse kenbaar maken door te klikken op het vakje "Toevoegen aan winkelmandje".

De Gebruiker kan op elk moment:

  • - een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft geselecteerd, door te klikken op "Winkelmandje",

  • - eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens corrigeren door op de productbeschrijving te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk zodra de Gebruiker op "Bestelling plaatsen" heeft geklikt,

  • - voltooi de selectie van Producten en bestel deze Producten door op "Volgende" te klikken

  • - ga verder met winkelen door op "verder winkelen" te klikken.

Op de pagina “Mandje” geeft de Gebruiker de code van de “Kortingsbon” aan. waarvan hij de houder zou zijn en zal zijn bestelling invoeren met vermelding van: de referentie(s), de gewenste hoeveelheid en de maat. In het geval dat de "Kortingsvoucher" echter niet wordt herkend door de Site, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice via support@jn-joy.com.

Om de Producten te bestellen die hij aldus heeft gekozen, moeten alle Gebruikers, nadat ze op "Volgende" hebben geklikt, zich identificeren door hun e-mailadres en wachtwoord in te voeren die ze eerder hebben aangemaakt in de sectie "Mijn Account". ".

De Gebruiker dient het hem ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, waarop hij de voor zijn identificatie noodzakelijke informatie en in het bijzonder zijn naam, voornaam, postadres zal vermelden. Bovendien moet de gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord naar keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij later op de site moet identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat de invoer van deze twee identificatiegegevens een bewijs is van zijn identiteit en geeft uiting aan zijn instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Zodra de Gebruiker is geïdentificeerd, moet hij het leveringsadres (zoals gespecificeerd in artikel 4 hieronder) en de gewenste leveringsmethode kiezen, waarna een bestelformulier op het scherm verschijnt met een samenvatting van het totale bedrag van de bestelling (inclusief de verwerkingskosten bedoeld in artikel 2.3, tenzij anders bepaald). De Gebruiker kan de door hem gewenste betalingswijze kiezen volgens de in artikel 6 voorziene methoden.

3.3. DEFINITIEVE VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Zodra hij op de gekozen betaalmethode klikt, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar een pagina met het overzicht van zijn bestelling, namelijk: het gekozen type product, de hoeveelheid, de grootte en de prijs. Als de Gebruiker op "Ik bevestig mijn bestelling" klikt, valideert de Gebruiker definitief zijn bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan dan eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt Koper. De bestelbon zal worden opgenomen in de computerregisters van J&JOY of haar dienstverlener, zelf bewaard op een betrouwbare en duurzame drager, en zal worden beschouwd als bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen. Het contract wordt dan in elektronische vorm gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door J&JOY.

Overeenkomstig artikel 5 hieronder heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag na levering van de Producten door J&JOY.

3.4. ORDER BEVESTIGING

Zodra de verkoop definitief is gesloten, wordt door J&JOY een samenvatting van de bestelling per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de koper is opgegeven op het moment van de bestelling.

Deze bevestiging omvat alle samenstellende elementen van het contract tussen de partijen en vormt het bewijs van de aankoop tussen de partijen. Het is ook gezaghebbend met betrekking tot de beschikbaarheid en prijs van artikelen, promoties en verzendkosten. De factuur die bij aflevering van het pakket naar de Gebruiker wordt gestuurd, zal daarom de prijzen van de producten bevatten, evenals de bijdrage in de verzendkosten van de bestelling en indien nodig de bijdrage in de betalingskosten. J&JOY behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien de prijs en/of specificaties van een op de website vermeld product onjuist blijken te zijn door een technisch defect of een menselijke fout.

Wat betreft gepersonaliseerde producten (“MonPolo” of “MonPolo Club” producten: www.monpolo.be, www.monpolo.be/club), hun kleuren, foto's en kenmerken zijn indicatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Houd er rekening mee dat de grootte en patroonlocaties van gepersonaliseerde producten onderhevig zijn aan interpretatie door J&JOY. De weergave van een personalisatie op textiel is niet de exacte weerspiegeling van een afbeelding op het scherm. De combinatie van verschillende markeertechnieken met verschillende kleuren kan leiden tot variaties in het resultaat waar de klant rekening mee dient te houden, J&JOY kan hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden gehouden. Bovendien behoudt J&JOY zich het recht voor om het ontwerp van het gepersonaliseerde artikel door de koper al dan niet te accepteren, zelfs na betaling van de bestelling. Indien om welke reden dan ook de door de Koper opgegeven reden in strijd is met de door J&JOY bepleite waarden en dit resulteert in de annulering van de bestelling, verbindt J&JOY zich ertoe de klant binnen 2 werkdagen terug te betalen.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1. TIJDSLIMIET

De volgende levertijden zijn van toepassing:

Voor artikelen die beschikbaar zijn voor levering in België, Nederland en/of Luxemburg, bedraagt de verzendtijd gewoonlijk 24 werkuren vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de betaling voor de bestelling door de Koper.

Tijd voor artikelen die beschikbaar zijn voor levering in een ander Europees land, de verzendtijd is 48 tot 96 werkuren vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de betaling voor de bestelling door de koper.

In het geval dat de bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de Koper, heeft deze laatste het recht om de Aankoop te annuleren. Voor bestellingen waarbij in het aan de Koper verzonden overzicht staat 'binnen x weken leverbaar' geldt een maximale levertijd van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

Extra vertragingen kunnen van toepassing zijn tijdens actieperiodes.

4.2. BEZORGADRES

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat door deze laatste op het bestelformulier is vermeld.

In ieder geval zullen de Producten worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of per koerier. J&JOY wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van buitensporige leveringstermijnen als gevolg van de postdiensten of het transportmiddel, alsook in geval van verlies van de bestelde Producten of van een staking.

De risico's van het transport zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen na levering een gemotiveerd protest moet indienen bij de postdiensten of bij de vervoerder. Verder wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten pas op de Koper wordt overgedragen na volledige betaling van de factuurprijs, inclusief verzendkosten. Alle andere risico's van verlies en beschadiging van de Producten gaan over op Koper bij levering.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

De Koper beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen (twintig (20) werkdagen) om op zijn kosten het (de) Product(en) die hij heeft besteld, zonder boete en zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn gaat in vanaf de dag na de dag van bezorging van de bestelling.

Als onderdeel van de uitoefening van deze optie zal de volgende procedure worden toegepast:

De Koper retourneert het/de betreffende Product(en) na het volgen van de retourprocedure die beschikbaar is via deze link https://jandjoy.myshopify.com/account/ volgens naar het genoemde formulier FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf

Zijn niet inbegrepen:

 • - bij beschadigde artikelen wordt een vergoeding gevraagd van de consument.

 • - de artikelen dienen bij voorkeur in de originele verpakking te worden geretourneerd.

 • - zaken beschadigd door nalatigheid, misbruik of gerepareerd door derden of door de Koper zelf.

 • - gepersonaliseerde artikelen op verzoek van de Koper (bijv. MonPolo of MonPolo Club).

 • - indien nodig wordt er een schoonmaakvergoeding gevraagd.

Artikelen die in deze staat worden geretourneerd, blijven bij J&JOY ter beschikking van de koper die ervoor moet betalen. In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt J&JOY zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

Ze moeten worden teruggestuurd naar:

 • J&JOY – eshop retouren

 • Naar Race Fund 19B

 • 4300 Waremme

 • BELGIË

De Koper dient een bewijs van terugzending te bewaren. Als de items gebreken hebben: naleving, verzendkosten worden terugbetaald. In alle andere gevallen blijven de verzendkosten voor rekening van de koper.

De Koper is verantwoordelijk voor de Product(en) totdat deze J&JOY bereiken. Deze laatste kan de verdwaalde goederen niet terugbetalen. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, stuurt J&JOY een bevestigingsmail naar de koper (op het adres vermeld op het bestelformulier) en zal de koper binnen veertien (14) dagen na de datum van de aankoop contant of in de vorm van een voucher terugbetalen datum van verzending van genoemde e-mail, van de door hem betaalde bedragen, met uitzondering echter van de kosten voor het terugzenden van de Producten die ten laste van de Koper blijven.

De terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als voor de oorspronkelijke transactie, ofwelt via voucher of tegoed op de bankrekening of creditcard die is gebruikt bij het betalen voor het (de) Product(en).

Het herroepingsrecht voorzien in deze algemene voorwaarden geldt enkel binnen het strikte kader van de toepassing van de wet op de consumentenbescherming. Houd er rekening mee dat de producten die door de koper zijn gemaakt en gepersonaliseerd (“MonPolo”- of “MonPolo Club”-producten): www.monpolo.be, www.monpolo.be/club), geniet deze laatste geen recht van herroeping, omruiling of terugbetaling, behalve in geval van een defect aan het product, zoals bepaald in art. XIV. 47 van het Herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand van het Wetboek van economisch recht.

ARTIKEL 6. BETALING

Bij alle bestellingen is een bijdrage in de in artikel 2.3 genoemde verzendkosten en, indien van toepassing, een bijdrage in de betalingskosten, afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Worden niet als betaalmiddel geaccepteerd: postzegels, bankoverschrijvingen bij de bestelling, contant geld bij de bestelling en cheques.

Bij het valideren van de bestelling wordt de koper uitgenodigd om te kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • - Met een VISA- of MasterCard-kaart: hij vermeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon: de betaling gebeurt dan volgens de met zijn bank overeengekomen voorwaarden;

 • - Met een CREDIT of een VOUCHER, die steeds vermeld moet worden bij de bestelling: J&JOY brengt deze in mindering op het te betalen bedrag en indien nodig vergoedt J&JOY (met uitzondering van vouchers) het eventuele saldo;

 • - Via PAYPAL: de Koper geeft zijn PayPal-rekeningnummer aan (mits voldoende verstrekt).

 • - Via internetoverschrijving (NETbanking) via ING Home pay, Dexia, CBC, KBC, FORTIS of een andere bankorganisatie erkend op Belgisch grondgebied.

J&JOY behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in het geval van:

  • - bestaand geschil met de koper

  • - gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de Koper

  • - weigering om betaling per creditcard te autoriseren door bankorganisaties

  • - wanbetaling of gedeeltelijke betaling

De verantwoordelijkheid van J&JOY kan dan in geen geval worden aangegaan.

ARTIKEL 7. GARANTIE

De Koper dient het garantiebewijs zorgvuldig te bewaren: het is bij de leveringsbon gevoegd.

In het geval van een afwijking bij ontvangst van het pakket, kan de Koper contact opnemen met J&JOY via e-mail of telefoon.

7.1. WETTELIJKE GARANTIE

De koper geniet de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van zijn artikel, als hij het niet kende of niet verondersteld werd het gebrek te kennen op het moment van het sluiten van het contract en als hij binnen twee jaar levering. In dat geval kan de koper ofwel de herstelling van zijn artikel ofwel de vervanging ervan eisen, en indien geen van deze oplossingen mogelijk is, ofwel een passende prijsvermindering ofwel de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de wet. ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Hiertoe meldt de Koper J&JOY uiterlijk twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk aan J&JOY. Indien het gebrek zich binnen zes (6) maanden na levering voordoet, is het in beginsel aan J&JOY om te bewijzen dat het op het moment van levering niet bestond. Na de periode van twee jaar kan de Koper geen herstel of vervanging van zijn artikel meer eisen, tenzij elders op de site anders vermeld. Artikelen met een normale levensduur van minder dan twee jaar, of zelfs zes maanden, volgens algemeen bekende gebruiken of volgens de stand van de techniek (met name rekening houdend met hun prijs), worden alleen gegarandeerd voor hun levensduur. De wettelijke rechten die de Koper heeft volgens de Belgische wetgeving die van toepassing is op de verkoop van consumptiegoederen, worden niet aangetast door de garanties die elders op de site worden beschreven.

7.2. CORRESPONDENTIE EN BEZOEKADRES

Alle correspondentie of procedures in verband met de garanties beschreven in dit artikel, moeten worden gericht aan of gemaakt worden aan SA J&JOY, Avenue Edmond Leburton 6 te 4300 Waremme, Tel: +32 19/30.25.82, e-mail: support@jn- joy.com

ARTIKEL 8. DIVERSE BEPALINGEN

8.1. OVERMACHT

J&JOY is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht oplevert, in het bijzonder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van een storing of staking geheel of gedeeltelijk, in het bijzonder postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de jurisprudentie worden beschouwd als gevallen van overmacht.

In het geval van een gebeurtenis die overmacht oplevert, zal J&JOY de Gebruiker/Koper hiervan binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van deze gebeurtenis op de hoogte stellen.

Na een periode van één (1) maand onderbreking wegens overmacht, kan J&JOY de bestelling niet uitvoeren, op voorwaarde dat het de Koper indien nodig terugbetaalt.

8.2. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

De nietigheid of niet-toepasselijkheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules onverlet. Indien nodig verbinden de partijen zich ertoe het nietige of niet-toepasbare beding te vervangen door een geldig beding dat economisch gezien het dichtst bij het nietige of niet-toepasbare beding ligt.

Het feit dat J&JOY op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er later gebruik van te maken.

8.3. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat naar de koper wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele relaties tussen de partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.

8.4. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

De contractuele relaties tussen partijen evenals deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zelfs in geval van garantieclaim. De partijen komen uitdrukkelijk overeen om de toepassing van het Weens Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen uit te sluiten.

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering, interpretatie van zijn algemene verkoopvoorwaarden evenals alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik en, indien van toepassing, van de Vrederechter van het kanton Waremme.

ARTIKEL 9. CADEAUBON

9.1. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar of terugbetaalbaar.

9.2. Cadeaubonnen kunnen niet opnieuw worden geladen.

9.3. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt op onze online verkoopsite of in onze winkels.